Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=75838
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '75838',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:5

Đánh giá phim Avatar Tiết Khí Sư Cuối Cùng Phần 2 của Ngọc Hà

08:00' 01/01
Ngọc Hà Đã chấm: 80%80% cho phim Avatar Tiết Khí Sư Cuối Cùng Phần 2
CÓ phải phim này là phim mà mỗi phần sẽ xoay quanh 1 kiểu thần khí không nhỉ? Hồi trước có xem 1 phần rồi nhưng không nhớ là phần nào
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?