Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=80074
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '80074',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9
>Quốc Hòa
Review bởi
Quốc Hòa
Phim
Amant Double
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Amant Double của Quốc Hòa

08:00' 01/01
Quốc Hòa Đã chấm: 100%100% cho phim Amant Double
Trong thực tế, những mâu thuẫn này luôn song hành cùng mỗi người, liệu ta nên trở thành một người tốt hay một thằng khốn? Tuy nó vẫn song hành, nhưng có người nhận ra rõ ràng có người không, có người vượt qua, có người cứ mâu thuẫn mãi, có người chọn tính cách 1, có người chọn tính cách 2. Ít người có thể thực sự vượt quá nó một cách trọn vẹn.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?