CUNG HOÀNG ĐẠO

Hổ Cáp

24/10 - 21/11
Thiên Yết thật ra cũng sống truyền thống lắm đó, không lập dị lắm đâu.
Bạn sinh ngày